KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

EGE GRUP İNŞAAT TURİZM SAN. TİC. İT. İH. LTD. ŞTİ. (“Ege Grup” veya “Şirket”) tarafından işlenen tüm kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda korunmaktadır. Şirket’in veri sorumluluğu, kişisel verilerinizin Şirket tarafından hangi amaçla işlenebileceği, kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, toplamanın yöntemi ve haklarınız konusunda aydınlatıcı bilgileri aşağıda görebilirsiniz.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Ege Grup tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

       1.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Şirketimizden veya internet sitelerimizden mal veya hizmet satın almanız (ürün/hizmet sözleşmesi) ziyaret, başvuru, işe giriş, web sitemiz, sosyal medya, telefon veya e-posta yazışmaları veya herhangi bir ticari veya hukuki ilişki durumunda, tarafımızla doğrudan paylaştığınız kişisel verileriniz; aşağıdaki amaçlarla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir ve işlenebilir.

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimizin hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, şirketimiz ve şirketimizin iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, işletme stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve işletmemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

       2.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza ve kanunen yetkili kamu kurumlara, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin kullanımı yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı kalacak, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ya da üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

 

       3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz Şirket tarafından işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle ve farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak toplanabilmektedir.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

       4.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun

KVK Kanunu 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; egegrupinsaat.com adresindeki formu doldurup, basılı halde imzalı bir nüshasını ‘ EGE GRUP Ortakent Mah. Kolej Sok. No:10/2 Ortakent-Yahşi Beldesi, 48420, Bodrum-Muğla’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu egegrupinsaat@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,
EGE GRUP İNŞAAT TURİZM SAN. TİC. İT. İH. LTD. ŞTİ.

KVKK başvuru formu için tıklayınız.